Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. AB Besturingstechniek: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Transportstraat 4, 4283JL te Giessen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 88211800.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie AB Besturingstechniek een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: AB Besturingstechniek en de Wederpartij gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan AB Besturingstechniek zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van Producten, het verrichten van Werkzaamheden en/of het realiseren en leveren van een Ontwerp.
 5. Producten: de eventuele in het kader van de Overeenkomst door of namens AB Besturingstechniek aan de Wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, al dan niet volgens specificaties van de Wederpartij vervaardigde machines, machineonderdelen en besturingskasten.
 6. Werkzaamheden: de eventuele in het kader van de Overeenkomst door of namens AB Besturingstechniek uit te voeren werkzaamheden en/of te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, de uitvoering van machinebekabeling, het verrichten van softwaremodificaties, het verhelpen van storingen, het inbedrijfstellen van machines en installaties, het uitbreiden en aanpassen van besturingsinstallaties, ondersteuning, adviesverlening, onderhoud van installaties en machines, reparatie en onderhoud, klein constructiewerk, het reviseren van machines, interim-werkzaamheden en het verzorgen van maintenance.
 7. Ontwerp: een eventueel in het kader van de Overeenkomst door of namens AB Besturingstechniek in opdracht van de Wederpartij te vervaardigen en te leveren werk of creatie ten aanzien waarvan het intellectuele eigendom bij de maker daarvan blijft rusten, zoals een mechanisch ontwerp, een ontwerp van een besturing en machinesoftware.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AB Besturingstechniek en iedere Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de Wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels de door de Wederpartij aanvaarde offerte van AB Besturingstechniek. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
 1. Elk aanbod van AB Besturingstechniek (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend. AB Besturingstechniek kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van AB Besturingstechniek, binden AB Besturingstechniek niet.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van AB Besturingstechniek, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AB Besturingstechniek anders aangeeft.
 4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.
ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN
 1. De Wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door AB Besturingstechniek aangewezen wijze, aan AB Besturingstechniek te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan AB Besturingstechniek verstrekte informatie.
 2. Voorts dient de Wederpartij AB Besturingstechniek steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Wederpartij is bovendien gehouden AB Besturingstechniek zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
ARTIKEL 5. | DERDEN
 1. AB Besturingstechniek is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden aan wie AB Besturingstechniek de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan AB Besturingstechniek, jegens de Wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is AB Besturingstechniek nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die eventueel door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, met dien verstande dat AB Besturingstechniek zich, voor zover dit redelijkerwijs van hem mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
 4. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door AB Besturingstechniek bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. AB Besturingstechniek gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten Overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Wederpartij te aanvaarden.
 5. AB Besturingstechniek aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met die de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook niet indien dit op advies of voordracht van AB Besturingstechniek is gebeurd.
ARTIKEL 6. | TERMIJNEN
 1. Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe AB Besturingstechniek zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is AB Besturingstechniek mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan AB Besturingstechniek toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 16, worden de verplichtingen van AB Besturingstechniek opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 16 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan AB Besturingstechniek toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van AB Besturingstechniek niet eerder in dan nadat de Wederpartij AB Besturingstechniek Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en AB Besturingstechniek na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien AB Besturingstechniek voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is AB Besturingstechniek gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van AB Besturingstechniek als gevolg van een aan AB Besturingstechniek toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.
ARTIKEL 7. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE WEDERPARTIJ
Indien de wederpartij overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is AB Besturingstechniek gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop AB Besturingstechniek tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.
ARTIKEL 8. | TOLERANTIES
In het aanbod of anderszins door AB Besturingstechniek vermelde en/of weergegeven eigenschappen van hetgeen in het kader van de Overeenkomst wordt (op)geleverd, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt (op)geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in eigenschappen van het (op)geleverde welke de Wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren, technische specificaties, functionaliteiten, maten en gewichten. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid voor de Wederpartij geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het (op)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de Wederpartij geen grond voor klachten, geen grond om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
ARTIKEL 9. | LEVERING VAN PRODUCTEN
 1. Afhankelijk van hetgeen ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen, vindt de levering van de Producten, al dan niet inclusief installatie en/of inbedrijfsstelling daarvan, plaats door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres, dan wel afhalen daarvan door of namens de Wederpartij op locatie van AB Besturingstechniek.
 2. In geval van bezorging van de Producten geen afleveradres door de Wederpartij is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 3. AB Besturingstechniek bepaalt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de Producten.
 4. AB Besturingstechniek behoudt zich het recht voor om orders in gedeelten te leveren.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen. In afwijking van vorenstaande geldt dat in geval aansluitend op de levering installatie en/of inbedrijfstelling van de Producten door AB Besturingstechniek plaatsvindt, het risico van verlies en beschadiging op de Wederpartij overgaat als de betreffende Werkzaamheden zijn opgeleverd.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten te voldoen.
 7. Indien de Producten niet of niet tijdig aan de Wederpartij kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is AB Besturingstechniek gerechtigd de Producten op kosten van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende kosten.
 8. In het geval dat de Wederpartij afname van de Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Wederpartij op eerste verzoek van AB Besturingstechniek mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan 14 dagen na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. AB Besturingstechniek is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de Wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de Producten.
 9. Indien AB Besturingstechniek bij toepassing van de leden 7 of 8 nog andere noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de Wederpartij haar afnameverplichting jegens AB Besturingstechniek deugdelijk was nagekomen, komen ook deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij.
ARTIKEL 10. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
Voor zover gelet op de aard van de overeengekomen Werkzaamheden relevant, draagt de Wederpartij er tijdig vóór de uitvoering daarvan zorg voor dat:
 • de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht vrij zijn van obstakels en aldaar geen werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan met (kennelijke) instemming van AB Besturingstechniek;
 • de Werkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen;
 • de door AB Besturingstechniek tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te voeren gedurende de normale werkuren;
 • voldoende gelegenheid is voor de eventuele aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de Werkzaamheden worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden te installeren en/of in bedrijf te stellen Producten;
 • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor de door AB Besturingstechniek tewerkgestelde personen;
 • de door AB Besturingstechniek tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
 • alle in redelijkheid van de Wederpartij te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen;
 • de Wederpartij tijdig beschikt over de eventueel voor de Werkzaamheden benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.
ARTIKEL 11. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR INTERIM-OPDRACHTEN
 1. In het kader van interim-opdrachten is AB Besturingstechniek bevoegd de Wederpartij te vertegenwoordigen nadat overeenstemming is bereikt over de benodigde bevoegdheden. AB Besturingstechniek is slechts bevoegd binnen de grenzen van deze afspraken. De Wederpartij zal op verzoek van AB Besturingstechniek zorgdragen voor het Schriftelijk formaliseren van de bedoelde overeenstemming.
 2. De Wederpartij legt AB Besturingstechniek in het kader van een interim-opdracht geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van de Wederpartij, de besluiten en richtlijnen van de organen van de Wederpartij en/of de beroepsethiek.
 3. Partijen zullen in het kader van een interim-opdracht op initiatief van ieder afzonderlijk of gezamenlijk, overleg voeren in de navolgende situaties:
 • indien door de Wederpartij een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de interim-opdracht;
 • indien opdracht wordt gegeven Werkzaamheden te verrichten voor een andere organisatie dan die van de Wederpartij;
 • indien een verschil van mening ontstaat met de Wederpartij omtrent de wijze van uitvoering van de interim-opdracht.
ARTIKEL 12. | MEERWERK
De Overeenkomst omvat uitsluitend de prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. AB Besturingstechniek is, onverminderd de mogelijkheid van Partijen om aanvullende afspraken te maken, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang begeven van hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. Indien Partijen overeenkomen dat AB Besturingstechniek prestaties verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven (hierna: ‘meerwerk’), worden deze prestaties aan de Wederpartij doorberekend tegen een nader tussen Partijen overeen te komen meerprijs. Indien deze meerprijs niet wordt overeengekomen, terwijl de Wederpartij redelijkerwijs wel mocht verwachten dat voor meerwerk een meerprijs van toepassing is, wordt dit meerwerk in rekening gebracht op basis van de gebruikelijke daarvoor door AB Besturingstechniek gehanteerde tarieven. AB Besturingstechniek zal op verzoek van de Wederpartij te allen tijde een opgave doen van de kosten van eventueel meerwerk.
ARTIKEL 13. | ONTWERPEN: UITVOERING, LEVERING EN KLACHTEN
 1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk n Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen, worden in opdracht van de Wederpartij te vervaardigen Ontwerpen uitgevoerd naar eigen technisch en creatief inzicht van AB Besturingstechniek dan wel de door hem aangewezen derde die geldt als maker van het Ontwerp.
 2. Een Ontwerp is definitief als niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat eerst een concept daarvan aan de Wederpartij wordt geleverd. De Wederpartij dient bij de levering van het Ontwerp dan wel het concept daarvan, binnen zeven dagen te onderzoeken of AB Besturingstechniek de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Wederpartij correcties op het concept wenst, en dient AB Besturingstechniek daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Ontwerp aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Wederpartij het Ontwerp als definitief aanvaardt.
 3. AB Besturingstechniek is onverminderd het bepaalde in het vorige lid en onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen (kosteloze) correctierondes met betrekking tot concepten van Ontwerpen, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van het geleverde Ontwerp indien het geleverde Ontwerp onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan herstel van het geleverde Ontwerp, maakt de Wederpartij nimmer aanspraak.
ARTIKEL 14. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN WERKZAAMHEDEN EN FACTUREN
 1. Werkzaamheden worden, behoudens het bepaalde in lid 4, als opgeleverd beschouwd indien aan de Wederpartij is meegedeeld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide Partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid.
 2. Bij oplevering van de Werkzaamheden dient de Wederpartij, voor zover dit gelet op de aard van de Werkzaamheden redelijkerwijs mogelijk is en van de Wederpartij kan worden gevergd, direct te onderzoeken of de Werkzaamheden deugdelijk zijn verricht. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs voor de Wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering aan AB Besturingstechniek te worden gemeld.
 3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij AB Besturingstechniek te worden ingediend.
 4. Met betrekking tot Werkzaamheden ten aanzien waarvan het moment van oplevering als bedoeld in lid 1 redelijkerwijs niet kan worden vastgesteld, zoals in geval van adviesverlening, ondersteuning en interim-werk, dienen eventuele klachten door de Wederpartij onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan AB Besturingstechniek mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen Schriftelijk aan AB Besturingstechniek te worden bevestigd.
 5. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij AB Besturingstechniek te zijn ingediend.
 6. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor AB Besturingstechniek uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 7. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan.
ARTIKEL 15. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN GARANTIE BIJ PRODUCTVERKOOP
 1. De Wederpartij dient op het moment van leveren van de Producten direct te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Wederpartij daarvan onverwijld Schriftelijk mededeling te doen aan AB Besturingstechniek.
 2. Indien de Wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor AB Besturingstechniek uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de Wederpartij tijdig en overeenkomstig lid 1 klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling bestaan.
 4. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van AB Besturingstechniek worden geretourneerd.
 5. Producten worden uitsluitend met garantie geleverd indien en voor zover dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen.
 6. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventueel toepasselijke garantie in elk geval indien een gebrek van het Product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan AB Besturingstechniek dan wel zijn toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling of installatie/inbedrijfsstelling door of vanwege de Wederpartij zelf, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege AB Besturingstechniek, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van AB Besturingstechniek zijn uitgevoerd.
 7. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
ARTIKEL 16. | OVERMACHT
 1. AB Besturingstechniek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, oftewel overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel van AB Besturingstechniek, transportmoeilijkheden, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van AB Besturingstechniek of derden.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt dan wel langer voortduurt dan drie maanden, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtssituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 3. Indien AB Besturingstechniek bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 17. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. AB Besturingstechniek is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst AB Besturingstechniek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door AB Besturingstechniek in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is AB Besturingstechniek gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door AB Besturingstechniek uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die AB Besturingstechniek ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien AB Besturingstechniek de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die AB Besturingstechniek op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar.
ARTIKEL 18. | PRIJZEN, KOSTEN & BETALINGEN
 1. Het aanbod van AB Besturingstechniek dan wel het op de Overeenkomst van toepassing verklaarde tarievenoverzicht van AB Besturingstechniek, vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende kosten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, productverkoopprijzen, tarief voor werkuren, overuren en reisuren, reis- en verblijfskosten en een kilometervergoeding. Alle door AB Besturingstechniek vermelde bedragen zijn exclusief btw.
 2. Indien en voor zover de prijs en/of kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk door AB Besturingstechniek gewerkte uren c.q. gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Wederpartij doorberekend.
 3. Onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, is AB Besturingstechniek gerechtigd te vorderen dat de door de Wederpartij verschuldigde bedragen geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling of gefaseerd worden voldaan.
 4. AB Besturingstechniek is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens AB Besturingstechniek is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 is AB Besturingstechniek in geval van betalingsverzuim van de Wederpartij dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Wederpartij haar betalingsverzuim heeft gezuiverd.
 5. Betaling dient te geschieden middels overboeking, binnen de door AB Besturingstechniek op de factuur vermelde termijn. AB Besturingstechniek hanteert een standaardbetalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling.
 6. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 7. AB Besturingstechniek is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 8. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.
ARTIKEL 19. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden in de door de Wederpartij verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die eventueel door Wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan AB Besturingstechniek kan worden toegerekend.
 2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is AB Besturingstechniek nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de Wederpartij.
 3. AB Besturingstechniek is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Wederpartij door derden.
 4. AB Besturingstechniek is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op door of namens AB Besturingstechniek geleverde software, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging daarvan.
 5. AB Besturingstechniek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan AB Besturingstechniek ter uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is.
 6. AB Besturingstechniek is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. AB Besturingstechniek is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 8, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van AB Besturingstechniek in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AB Besturingstechniek aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan AB Besturingstechniek toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht AB Besturingstechniek aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft AB Besturingstechniek te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient AB Besturingstechniek hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van AB Besturingstechniek ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van AB Besturingstechniek is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, met een maximum van € 10.000,00.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens AB Besturingstechniek een jaar.
 4. Indien de Wederpartij ter uitvoering van de Overeenkomst aan AB Besturingstechniek goederen verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Wederpartij ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart zij AB Besturingstechniek in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 5. De Wederpartij vrijwaart AB Besturingstechniek van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan AB Besturingstechniek toerekenbaar is. Indien AB Besturingstechniek uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden AB Besturingstechniek zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is AB Besturingstechniek, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van AB Besturingstechniek en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
ARTIKEL 20. | EIGENDOMSVOORBEHOUD, PAND- EN RETENTIERECHT
 1. Alle door AB Besturingstechniek verkochte en geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij al haar verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht AB Besturingstechniek hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan AB Besturingstechniek en de eventueel door AB Besturingstechniek aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. AB Besturingstechniek is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 5. Indien AB Besturingstechniek geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Producten zijn nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan AB Besturingstechniek te verpanden.
 6. AB Besturingstechniek heeft jegens eenieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op de zaken van de Wederpartij die hij in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, bijvoorbeeld in verband met het verrichten van reparatiewerkzaamheden op locatie van AB Besturingstechniek. Tegenover de Wederpartij kan AB Besturingstechniek het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande Overeenkomsten.
 7. Alle zaken die AB Besturingstechniek in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, strekken hem eveneens tot pand voor alle vorderingen die hij op de Wederpartij heeft.
ARTIKEL 21. | INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. AB Besturingstechniek dan wel een derde die geldt als maker van een Ontwerp, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door of namens AB Besturingstechniek geleverde Ontwerpen, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten etc. blijft bij de maker rusten. Deze goederen mogen door de Wederpartij of haar rechtsopvolger uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van AB Besturingstechniek of de derde-rechthebbende. Het is de Wederpartij niet toegestaan om delen van een geleverd Ontwerp te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Eveneens is het niet toegestaan om een geleverd Ontwerp aan te passen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van AB Besturingstechniek of de derde-rechthebbende.
 2. Indien en voor zolang de Wederpartij volledig blijft voldoen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt zij, dan wel haar rechtsopvolger, een exclusieve licentie tot gebruik van het definitieve Ontwerp voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Ontwerp, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan AB Besturingstechniek bekend te zijn gemaakt.
 3. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Wederpartij rechten van intellectuele eigendom op een geleverde Ontwerp afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Wederpartij of haar rechtsopvolger mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.
 4. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft AB Besturingstechniek het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de dienstverlening het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij.
 6. Tenzij dit redelijkerwijs niet van de Wederpartij kan worden gevergd, is AB Besturingstechniek te allen tijde gerechtigd om zijn naam op het Ontwerp te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Wederpartij niet toegestaan om het Ontwerp zonder vermelding van deze naam te gebruiken.
ARTIKEL 22. | SLOTBEPALINGEN
 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van AB Besturingstechniek wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.